Technický informační systém

Technický informační systém (TIS) je specializovaná nadstavba informačního systému Helios Green, určená pro komplexní podporu procesu údržby, přičemž údržbou rozumíme všechny aktivity nad objekty údržby*) – preventivní a periodickou údržbu, revize, opravy, plánování, řešení havarijních stavů, realizaci a vyhodnocování investičních akcí. Řešení TIS je založeno na úplné integraci do existujícího ERP systému a následujících principech této integrace:

 • maximální využití vlastností a funkcí jádra systému Helios Green
 • jednotné uživatelské prostředí, způsoby ovládání a správa přístupových oprávnění
 • společná datová základna
 • šablony, formuláře, filtry, funkce, vztahy, tiskové výstupy ...
 • přímé vazby na ostatní moduly (Zakázka, Doprava, Majetek, Obchodní sklad, Účetnictví a další)
 • otevřenost na úrovní standardu Helios Green
 • možnost uživatelských úprav systému a přizpůsobení na míru podle požadavků
 • komunikace s okolními systémy a aplikacemi prostřednictvím webových služeb
 • využití workflow

Nasazení a provozování modulů TIS nabízí následující významné ekonomické a provozní přínosy:

 • práce v jednotném ekonomicko-technickém systému s využitím všech synergických efektů
  • jednotná správa a údržba systému
  • snadnější, rychlejší a efektivnější proškolení uživatelů
  • využití existujícího hardware s minimálními nároky na navýšení výpočetních kapacit (kromě diskového prostoru)
  • přímé propojení s ekonomickými, logistickými a dalšími moduly ERP systému a v nich nastavenými procesy bez nutnosti spravovat a udržovat složitý interface
  • sdílení číselníků, vyšší přesnost a aktuálnost ekonomicko-technických dat
 • komplexní evidence všech udržovaných objektů a všech aktivit nad objekty údržby
  • aktuální a transparentní informace jako podpora pro rozhodování
  • zjednodušení procesu řízení a plánování údržby, podpora řídících a rozhodovacích procesů pomocí Workflow
  • snížení nákladů na údržbu optimalizací a koordinací činností
  • využití rozsáhlého systému výstupů a tiskových sestav
 • univerzální interface webových služeb pro integraci s okolními systémy a aplikacemi
  • minimalizace datových nekonzistencí mezi evidencí v různých systémech
  • přizpůsobení mezisystémové komunikace požadavkům a provozním potřebám
  • předávání a aktualizace dat v reálném čase

TIS se skládá ze čtyř modulů:

 Jádro TIS
 Technická evidence
 Plánování
 Havarijní management

 

Schéma  integrace TIS s ostatními informačními systémy

Modul Jádro TIS

Modul obsahuje speciální nástroje a funkcionality pro nastavení a konfiguraci systému TIS, některé z těchto nástrojů lze použít i pro rozšíření standardních funkcí systému Helios Green. Základní nastavení TIS a interface s ostatními systémy se provádí ve třídě Globální konfigurace TIS. Konfigurace je identifikována fyzickým názvem databáze, ve které je systém provozován, což je výhodné zejména při pořizování testovacích a školících kopií ostré provozní databáze - je možné všechny tyto databáze konfigurovat najednou.

K libovolné subjektové třídě TIS i Helios Green je možné ve třídě Konfigurace sdílené poznámky nastavit možnost pořizování textových příspěvků (poznámek), identifikovaných jménem uživatele, datumem a časem pořízení a záznamem, ke kterému byly pořízeny. Poznámky jsou ukládány do třídy Sdílená poznámka. Konfigurační nastavení pak umožňuje, aby byly tyto poznámky navzájem sdíleny mezi záznamy různých tříd, nebo i mimo systém (prostřednictvím interface webových služeb lze do systému předávat poznámky pořízené v jiných systémech, nebo poskytovat do jiných systémů poznámky pořízené v Helios Green).

Vzhledem k online režimu činnosti některých složek technické údržby (např. havarijní dispečink) je v TIS možné nastavit speciální režim, při kterém jsou záznamy vybraných tříd uživatelům k dispozici pouze ke čtení, a k jejich editaci je nutné speciální pověření – vyhrazení záznamu. Ve třídě Konfigurace editace lze nadefinovat, které subjektové třídy TIS budou do tohoto režimu editace zařazeny, a jak se má systém zachovat v případě požadavku na editaci vztažených záznamů nonsubjektových tříd.

Ve třídách Konfigurace duplikace a Konfigurace návazností lze vytvářet a spravovat postupy, které jsou použity při vytváření nových záznamů v systému. Pro libovolnou třídu TIS i Helios Green je možné určit, jaké údaje z podkladového záznamu budou překopírovány na nově vzniklý záznam buď stejné třídy (při duplikaci), nebo jiné třídy (při zakládání ze záložky formuláře, dynamického vztahu nebo pomocí funkce spuštěné nad záznamem). Pro každý záznam lze definovat podmínky, za kterých ke kopírování údajů dojde. Ve třídě Konfigurace návazností lze také evidovat pravidla pro automatické zakládání a distribuci sdílených poznámek při provedení konkrétní akce v systému (založení záznamu, modifikace záznamu, smazání záznamu, vyhrazení záznamu k editaci).

Ostatní konfigurační a servisní třídy slouží pro speciální technická řešení nastavení jednotlivých modulů (např. interně realizované vztahy položek, mezitřídy pro nastavení filtrů a podmínek vztahů mezi záznamy, podpora sestavení síťových grafů pro plánování apod.) nebo ke koordinaci propojení s okolními systémy (např. převodová pravidla a mapování, předávací a přejímací buffery, sdílení kontaktů Outlook apod.).

Modul Technická evidence

Modul je určen ke správě databáze objektů údržby (strojů, zařízení atd.) a k nim souvisejících údajů. Objekt údržby je obecný pojem, který zahrnuje vše, na čem se provádí údržba a opravy. Mohou to být jednotlivé stroje nebo jejich části, technologické celky, budovy a stavební objekty, areály, pozemky, úseky síťové infrastruktury atd.

Základní evidovanou entitou technické evidence je objekt údržby. K jeho evidenci slouží třída Karta objektu údržby, obsahující všechny základní provozně-technické charakteristiky (vlastnosti), potřebné pro vyhodnocování a rozhodování v procesu údržby příslušného zařízení. Pro každý typ objektu údržby je možné ve třídě Typ karty uživatelsky nadefinovat, jaké jeho vlastnosti budou v systému evidovány, a jakých mohou nabývat hodnot. Hodnoty vlastností lze vybírat i z číselníků, které jsou v systému definovány jako pořadače třídy Vlastnost objektu údržby. Jednotlivé vlastnosti lze zařadit do kategorií, pomocí kterých je lze ve formuláři karty objektu údržby přehledně zobrazit a filtrovat. Vlastnosti, jejichž hodnota se může v čase měnit, lze evidovat včetně historie jejich hodnot ve třídě Provozní hodnoty, a lze je následně použít pro nastavení intervalů údržby v modulu Plánování nebo vyhodnocení havarijního stavu zařízení v modulu Havarijní management. Záznam karty objektu údržby lze propojit se standardní majetkovou evidencí systému Helios Green (investičním majetkem i operativní evidencí). Aktuální provozní stav objektu údržby a výsledky revizí a kontrol lze zaznamenat ve třídě Hodnocení stavu. K nahlášení a řešení nesouladu evidovaných údajů se skutečným stavem nebo hodnotou vlastností objektu slouží třída Neshoda.

Objekt údržby lze začlenit do hierarchicky uspořádané technologické struktury třídy Umístění. Vlastní hierarchii s maximálně 10 úrovněmi hierarchie lze uživatelsky nadefinovat ve třídě Úroveň umístění, umístění lze v systému pomocí speciální funkce přehledně zobrazit ve stromové struktuře. Umístění je zároveň základním prvkem pro integraci dat TIS do ekonomicko-provozních agend systému, a obsahuje údaje např. o útvarech které jej provozují, obsluhují a udržují, účetních dimenzích pro sledování nákladů, odpovědných osobách apod. a také údaje o geografické pozici zařízení včetně GPS souřadnic. Adresy objektů jsou evidovány ve struktuře celostátního číselníku UIR-ADR. Systém také umožňuje volání služeb Google Maps pro převod GPS souřadnic na adresu a naopak (geocoding). Přiřazení nebo odebrání konkrétního objektu údržby na konkrétní pozici umístění je v systému sledováno ve třídě Historie instalací. Pokud hierarchická evidence umístění nevyhovuje konkrétnímu technologickému nebo provoznímu pohledu na soubor určitých objektů údržby, je možné využít sdružení vybraných pozic umístění ve třídě Provozně-funkční celek.

Součástí modulu jsou také volitelné evidence náhradních dílů a komponent jednotlivých zařízení s možností kusovníkové dekompozice ve třídě Komponenta, a evidence záruk a záručních podmínek ve třídě Záruka, s automatickým upozorňováním na platné záruky při použití objektů údržby v modulech Plánování a Havarijní management.

Díky vazbám na ostatní moduly ERP systému Helios Green (Majetek, Zakázka, Smlouvy a další) a integračním funkcím otevřeného interface webových služeb s externími systémy a aplikacemi (např. Geografický informační systém – GIS, monitorovací a řídící systém – SCADA apod.) je možné z jednoho místa sledovat i další, zejména ekonomické a provozní údaje o objektech údržby (např. stav odepisování, výdeje náhradních dílů ze skladu, náklady na propojených zakázkách, umístění na mapě/v areálu, provozní stav zařízení, počet motohodin provozu atd.). Data technické evidence je možné pořizovat a aktualizovat prostřednictvím volání webových služeb systému, což je výhodné zejména v případě, že jsou tato data primárně evidována v externím systému, např. v GIS nebo v systému vlastníka infrastruktury.

K evidovaným záznamům technické evidence je možné připojit libovolné externí dokumenty nebo odkazy na tyto dokumenty ve sdílených úložištích či internetu/intranetu (např. technologická schémata, provozní řády, smlouvy s dodavateli atd.).

 

Definice typu karty objektu údržby s možností nastavení evidovaných vlastností

 Stromová struktura a formulář Umístění **)

Modul Plánování

Modul slouží pro přípravu, sledování, řízení a vyhodnocování plánů údržby a oprav. Řeší celou šíři plánování údržby, od rámcových dlouhodobých plánů až po podrobné kapacitní plány údržby konkrétních zařízení. Ve třídách Dlouhodobý plán a Návrh záměru je možné plánovat jednotlivé záměry investic nebo oprav objektů, stanovit pro ně rámcové náklady, a přidělovat zaměstnancům úkoly spojené s podporou procesu (např. zajištění stavebního povolení, dopravně-inženýrských rozhodnutí apod.). Lze evidovat několik verzí konkrétního dlouhodobého plánu, nerealizované záměry plánu lze převádět do plánů následujících let. Střednědobé a roční plány z navržených záměrů jsou pak sestavovány ve třídě Roční plán.

Ke každému objektu údržby lze v modulu definovat jeho „servisní knížku“ – ve třídě Předpis údržby se připravují předpisy pravidelné údržby, preventivních servisních zásahů a revizí, které mají být v definovaných fázích životního cyklu zařízení provedeny. Systém umožňuje definovat předpis dle časového intervalu (servis se provádí po uplynutí stanovené doby), předpis založený na stavu provozní hodnoty (servis se odvíjí např. podle ujetých km nebo odpracovaných motohodin) nebo předpis založený na konkrétní události, která v systému nastane (vznik události může být stanoven na základě libovolně složitého výrazu z provozních hodnot příslušné Karty objektu údržby nebo souvisejících karet) a také předpis založený na kombinaci předchozích možností (podle toho, která z definovaných událostí nastane dříve).

Jednotlivé činnosti, které mají být v rámci stanoveného servisního zásahu provedeny, jsou definovány ve třídě Job. Zde je možné zároveň určit kvalifikační předpoklady pro vykonání příslušné činnosti, stanovit pracnost prováděné činnosti a její ocenění ve vazbě na ceníky Helios Green. Třída podporuje nastavení tzv. inspekčních činností, při kterých musí být povinně naměřeny stanovené provozní hodnoty.

Na základě dat dlouhodobých plánů a/nebo předpisů údržby jsou v realizačním plánu vytvářeny jednotlivé pracovní příkazy – záznamy třídy Plán údržby, která již představuje soubor konkrétních pokynů k vykonání konkrétních servisních úkonů na konkrétně definovaném zařízení v konkrétním termínu. U každé plánované akce lze definovat nejen soubor konkrétních zařízení (objektů údržby), které mají být servisovány, ale také soubor náhradních zařízení (tato zařízení přebírají provozní funkci udržovaných zařízení po dobu jejich servisu) a soubor zařízení, které musí být kvůli údržbě odstaveny. K přehlednému zobrazení průběhu plánovaných akcí na časové ose lze využít Ganttův graf.

Ke každému záznamu plánu údržby lze rezervovat lidské nebo technické zdroje, které jsou pro vykonání servisního zásahu potřeba. Lze také z několika lidských nebo technických zdrojů sestavit sadu (auto s řidičem, montážní četa atd.), která pak vystupuje jako jeden zdroj. K definici zdrojů slouží třídy Druh zdroje a Sada zdrojů, vlastní rezervace a přidělování zdrojů ke konkrétním plánovaným akcím probíhá ve třídě Rezervace zdroje.

 

Zobrazení plánovaných akcí na časové ose – ganttův graf


Modul Havarijní management

Modul umožňuje sledovat, řešit a vyhodnocovat havarijní stavy objektů údržby od jejich nahlášení až po likvidaci. Informace o provozních událostech a potenciálních havarijních stavech je zaznamenána do třídy Hlášení (událost je nahlášena osobně – zaměstnancem nebo externí osobou) nebo Výstraha (událost je získána z automatického monitoringu nebo z hodnot naměřených čidlem). Záznamy obou tříd mohou být do systému pořizovány prostřednictvím vstupu webové služby, např. ze zákaznického systému ZIS nebo z monitorovacích a řídících systémů SCADA. K zadání specifických prací je možné použít třídu Příkaz.

K vlastní obsluze procesu evidence, likvidace a vyhodnocení havarijního stavu slouží centrální třída Havárie. Jednotlivé stavy a charakteristiky záznamů jsou v přehledu vizuálně odlišeny barevným označením s použitím různých piktogramů. Funkce pro online propojení s Geografickým informačním systémem (GIS) umožňují zaznamenání zákresu havárie do mapy, lokalizaci havárie (dle zákresu nebo dle adresy), a také spouštění specifických topologických úloh, např. vymezení provedených manipulací (třída Manipulace) nebo zjištění oblasti nebo konkrétních odběrných míst s omezením dodávky (třída Výluka zásobování). Ve třídě Náhradní zásobování jsou současně evidovány požadavky na zajištění náhradního zásobování a řízen postup jejich zajištění - požadavek na přistavení/doplnění, harmonogram a rozpis adres rozvozu apod. Je-li k provedení zásahu nutné provést výkop, lze postup prací na zajištění povolení a realizaci vlastního výkopu řídit prostřednictvím údajů třídy Rozkopávka.

Řídit a sledovat jednotlivé výjezdy zákrokové nebo pohotovostní služby na místo havárie je možné prostřednictvím údajů tříd Zákrok a Výjezd, resp. třídy Havarijní služba v případě externích výkonů. Je podporován provoz na směny a předávání rozdělané práce mezi směnami prostřednictvím třídy Směna.

Ve třídě Hlášení prací pracovní čety oznamují dispečinku, které havarijní či plánované činnosti aktuálně provádějí, a umožňují tak udržovat online aktuální přehled o stavu a průběhu prací a pohybu pracovníků po udržovaných objektech. Pro objekty, zajištěné zabezpečovacím zařízením, lze evidovat vstupy a výstupy a stav zabezpečovacího zařízení ve třídách Stav PDS a Pohyb osob v objektu. Postup servisního zásahu a plnění dohodnutých termínů kvality dle SLA lze evidovat ve třídě Servisní záznam. Všechny třídy umožňují pořizování dat externě prostřednictvím volání webové služby.

Ke sledování a vyhodnocování specializovaných podpůrných operací pro řešení jak havarijních stavů, tak plánovaných akcí údržby, jsou určeny třídy Měření - pro evidenci specializovaných měření a kamerových průzkumů sítě, Proplach - pro evidenci tlakového čištění s výpočtem objemu spotřebované vody nebo vody vypuštěné v důsledku zavření tlakového pásma a Zabezpečení místa - pro řízení a evidenci požadavků na zajištění dopravního značení, odtahů, posypů, čištění komunikace apod. K informování uživatelů a partnerů o nastalé havarijní situaci a způsobu a termínech jejího řešení slouží třída Oznámení, spolu se specializovanými funkcionalitami odesílání e-mailů a sms přímo ze systému.

Většinu podpůrných tříd modulu Havarijní management lze za určitých podmínek využívat i v modulu Plánování.

Dispečer odpovědný za provoz má k dispozici speciální externí aplikaci Dispečerský monitor, ve které může online sledovat, jaká nová hlášení, výstrahy nebo příkazy byly do systému zadány, a v jakém stavu zpracování se aktuálně nacházejí.

 

Přehled Havárií s piktogramy a formulář Havárie  **) 

Integrace

Významnou součástí řešení TIS je datová a funkční integrace s geografickými informačnímu systémy GIS. Interface TIS – GIS zahrnuje přenos informací o síťových objektech a prvcích definovaných v GIS do technické evidence TIS a aktualizaci jejich vlastností, definovaných a udržovaných v GIS, sdílení společných číselníků, oboustrannou lokalizaci prvků technické evidence, možnost využití topologických úloh GIS pro stanovení např. oblasti s výlukou nebo oblasti obsluhované konkrétním zařízením.

Interface se zákaznickým systémem ZIS USYS.NET je využíván zejména v modulu Havarijní management TIS. V ZIS jsou evidována hlášení provozních událostí, která se předávají do TIS k řešení. V TIS jsou tato hlášení přebírána jako záznamy třídy Hlášení. Po převzetí Hlášení dispečerem je do ZIS zaslána informace o převzetí hlášení a založení úkolu v TIS. Stav řešení úkolu a popis řešení jsou následně předávány z TIS do ZIS v okamžiku jejich aktualizace v TIS. Po ukončení řešení v TIS (likvidaci havárie) je do ZIS předána informace o uzavření hlášení. Oba směry předávání dat fungují online pomocí webových služeb, v cílovém systému se informace objeví ihned po jejím založení nebo aktualizaci ve zdrojovém systému. Údaje, evidované v jednom systému, jsou ve druhém systému k dispozici pouze pro náhled.

Systém je připraven pro přímou integraci s údaji, evidovanými v technologických systémech SCADA, zejména pro zjištění mezních provozních hodnot při vyhodnocení havarijních stavů nebo hodnot provozního počítadla pro stanovení intervalu pravidelné údržby.

Mobilní řešení

Pro podporu práce v terénu prostřednictvím mobilních zařízení (PDA) využívá TIS rozšiřující řešení mAgent/mService od společnosti SunnySoft. Řešení Sunnysoft mAgent/mService je určeno k řízení servisních techniků a sběru dat o činnostech provedených v rámci servisu nebo údržby. Manažer tak získává informace o průběhu prací v daném dni a výkonu jednotlivých techniků. Montér – servisní technik pomocí aplikace obdrží pracovní příkazy naplánované na daný den, zapisuje informace zjištěné na místě servisního zásahu (u zákazníka), vyskladňuje náhradní díly atd. Potřebné doklady lze tisknout na mobilní tiskárně.

Součástí mobilního řešení mAgent/mService je online konektor na informační systém HELIOS Green s možností oboustranné výměny dat. Vybrané údaje lze do mAgent/mService klienta zadávat v off-line režimu, a aktualizovat data v systému TIS dávkou po následném připojení.

Základní charakteristiky řešení:

 • možnost zadávání dat zakázek v terénu
 • okamžitý přehled o pohybu zaměstnanců a stavu plnění zadaných úkolů
 • snadný a efektivní přenos všech dat přímo do informačního systému Helios Green

Hlavní oblasti využití:

 • sběr dat v terénu, aktualizace dat podle okamžitých zjištění na místě
 • online přenos dat z/do informačního systému Helios Green
 • plánování tras, sledování zaměstnanců a efektivity jejich práce
 • manažerské výstupy

 

 


*) Terminologie údržby vychází z ČSN EN 13306 Terminologie údržby a ČSN EN 13460 Dokumenty pro údržbu

 **) Ve formuláři jsou některé konkrétní údaje úmyslně rozmazány z důvodu ochrany dat